Rolnictwo

Rolnictwo

Gmina utrzymała charakter rolniczy. Główną jej funkcją jest i planuje się, ze będzie w przyszłości żywność, uzupełniającą natomiast rekreacja. Rolnictwu sprzyja tu klimat oraz dobre gleby. W gospodarstwach indywidualnych uprawia się głównie pszenicę, żyto i buraki cukrowe. Charakterystyczne są też: rzepak, chmiel, tytoń i len. Ważną rolę odgrywa warzywnictwo i sadownictwo - szczególnie uprawy malin i porzeczek.
  Znaczącą rolę odgrywa również hodowla zwierząt. Pogłowie trzody chlewnej wynosi 3010 szt., bydła - 758 ( w tym krów - 517).
 

  Na terenie gminy funkcjonuje 2428 gospodarstw rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi ok. 2,5 ha.
 

   W strukturze użytkowania ziemi w gminie Kraśnik przeważają grunty orne, zajmujące prawie 54% powierzchni gminy. Na tle województwa lubelskiego gmina wyróżnia się niższym niż średnia udziałem użytków rolnych (o 8%) i bardzo małym udziałem łąk i pastwiska. W gminie łąki stanowią pięciokrotnie mniejszy odsetek gruntów niż w województwie , a pastwiska trzykrotnie. W strukturze użytkowania ziemi dużą powierzchnię zajmują lasy. Jest to najbardziej lesista gmina leżąca w całości na Wyżynie Lubelskiej (30%), chociaż pod względem lesistości gmina zajmuje 5 miejsce w województwie, po gminach: Janowiec, Lubartów, Żyrzyn, Puławy. 
  Gmina Kraśnik zachowała charakter rolniczy. Rolnictwu sprzyjają warunki naturalne: klimat odznaczający się wysokimi średnimi wartościami temperatury powietrza, niezbyt dużymi amplitudami, długim okresem wegetacji i okresem przymrozków, a także dobre gleby lessowe i rędziny. 
   W strukturze zasiewów dominują zboża (70,1%). Największą powierzchnię zajmuje uprawa pszenicy (23,2%) i ziemniaków (13,7%). Bardzo mało uprawia się żyta. 
   Kosztem upraw tradycyjnych w ostatnich latach dużą powierzchnię zajęły plantacje krzewów owocowych (porzeczek i malin) oraz truskawek. Niezbyt dużą rolę odgrywa sadownictwo, natomiast często spotykaną uprawą jest chmiel (Spławy, Suchynia). 
Ze względu na dużą lesistość ważną dziedziną gospodarki jest również leśnictwo. Lasy państwowe należą do leśnictwa Kraśnik. Większość lasów stanowią lasy gospodarcze, gdzie pozyskuje się duże ilości tarcicy. 
 

Struktura użytkowania gruntów

Lp.

Rodzaj użytku

Powierzchnia 
w ha

Udział procentowy

1 Grunty orne 5 689 54,00
2 Sady 437 4,14
3 Użytki zielone 245 2,32
4 Użytki rolne razem 6 371 60,64
5 Lasy 3 260 30,94
6 Tereny zabudowane 566 5,37
7 Tereny komunikacyjne 186 1,76
8 Tereny różne i nieużytki 99 0,94
9 Wody 54 0,51
10 Powierzchnia ogółem 10 536 100,00

 

Gleby


Zróżnicowanie skał podłoża oraz rzeźba terenu zadecydowały o wykształceniu się różnych typów gleb w opisywanym terenie. Skałami macierzystymi gleb są lessy, margle i opoki kredowe, piaski i aluwia rzeczne.
Na południe od doliny Wyżnicy występują gleby lessowe, Mimo wybitnie drobnoziarnistego składu mechanicznego, ich właściwości fizyczne, a zwłaszcza wodne, są korzystne. Są to gleby wysokiej produktywności, jednak bardzo podatne na zmywanie. Gleby lessowe wykazują przeważnie cechy bielicowe. Na obszarach o większych spadkach występują gleby brunatne. W pobliżu krawędzi doliny Wyżnicy występują rędziny. Charakteryzują się one znaczną zawartością próchnicy, słaboalkalicznym odczynem oraz zasobnością w odżywcze składniki (fosfor, potas). Urodzajność tych gleb obniża ciężki skład mechaniczny i łatwość zbrylania.
W północnej i północno-zachodniej części gminy występują gleby bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych. Ze względu na lekki skład mechaniczny są mało zwięzłe i nadmiernie przepuszczalne. W dolinie Wyżnicy i Urzedówki występują mady. Są to gleby o sporej zawartości próchnicy, odczynie zbliżonym do obojętnego, zasobne w łatwo przyswajalny fosfor i potas. Są one glebami o wysokiej wartości produkcyjnej.

Kompleksy przydatności rolniczej stanowią zespoły różnych pod względem typów, rodzajów i gatunków oraz różnie położonych gleb, które wykazują zbliżone właściwości rolnicze i mogą być w podobny sposób użytkowane. Na terenie gminy wydzielone zostały następujące powierzchnie kompleksów przydatności rolniczej:
• do terenów o najwyższych walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zaliczono kompleksy: pszenny dobry, pszenny wadliwy, zbożowo- pastewny mocny zajmujące – 4459 ha – 78,4% ogółu gruntów ornych.
• do terenów o średnich walorach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zaliczono kompleksy żytni bardzo dobry, zbożowo-pastewny słaby zajmujące 630,8 ha – 11,1% ogółu gruntów ornych. 
• gleby najsłabsze są reprezentowane przez kompleksy: żytni dobry, żytni słaby, żytni bardzo słaby i zajmują 599,2ha – 10,5% ogółu gruntów ornych.
W obrębie użytków zielonych:
• kompleks 2z - użytki zielone średnie zajmują 128,6ha - 52,48% ogółu użytków zielonych,
• kompleks 3z - użytki zielone słabe i bardzo słabe zajmują powierzchnię 61,2ha - 24,97% ogółu użytków zielonych,
• kompleks 1z - użytki zielone dobre i bardzo dobre zajmują powierzchnię 55,2ha – 22,5% ogółu użytków zielonych.
 

Klasyfikacja gruntów uprawnych w Gminie Kraśnik według klas gleb

Klasa gruntów

Użytki rolne razem

Grunty orne

Użytki zielone

 

ha

%

ha

%

ha

%

I

 

 

 

 

 

 

II

96,8

1,63

95,8

1,68

1,0

0,40

III

54,2

0,91

-

-

54,2

22,12

IIIa

2736,0

46,10

2736,0

48,09

-

-

IIIb

1467,6

24,73

1467,6

25,78

-

-

IVa

886,3

14,93

820,8

14,42

65,5

26,73

IVb

459,9

7,75

396,8

6,97

63,1

25,75

V

209,9

3,53

159,6

2,80

50,3

20,53

VI

23,3

0,39

12,4

0,21

10,9

4,44

Razem

5934,0

100,0

5689,0

100,0

245,0

100,0

Z tabeli wynika, że zdecydowana większość gleb tej gminy jest średniej i wysokiej klasy bonitacyjnej, gdzie przewagę stanowią gleby klasy III, zajmując ponad połowę powierzchni użytków rolnych. 

 

Jakość gruntów uprawnych według kompleksów przydatności rolniczej

Kompleks przydatności rolniczej

Powierzchnia w ha 

Udział procentowy 

Oznaczenie

Nazwa

Grunty orne

1

pszenny bardzo dobry

 

 

2

pszenny dobry

95,8

1,68

3

pszenny wadliwy

4203,6

73,88

4

żytni bardzo dobry

618,4

10,87

5

żytni dobry

202,4

3,55

6

żytni słaby

301,6

5,30

7

żytni bardzo słaby

95,2

1,67

8

zbożowo-pastewny mocny

159,6

2,80

9

zbożowo-pastewny słaby

12,4

0,21

Razem grunty orne

5689,0

100,00

Użytki zielone

1z

bardzo dobre i dobre

55,2

22,50

2z

średnie

128,6

52,48

3z

słabe i bardzo słabe

61,2

24,97

Razem użytki zielone

245,0

100,00


Źródła: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik - listopad 2002 r."

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1