Walory klimatu

Walory klimatu

 

Obszar Gminy Kraśnik, podobnie jak znaczna cześć Wyżyny Lubelskiej, należy do Dzielnicy Lubelsko - Chełmskiej, która odznacza się najwyższymi wartościami usłonecznienia względnego w okresie letnim, znacznymi sumami opadów atmosferycznych i najwyższą liczbą dni z gradem.
Największy wpływ na kształtowanie się klimatu Gminy Kraśnik ma powietrze polarno-morskie.

 

Średnia roczna temperatura na poziomie rzeczywistym wynosi 7,7°C, a w okresie wegetacyjnym ponad 13,6°C i należy do najwyższych w województwie.
 

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (-2,7°C), najcieplejszym lipiec (18,7°C), a amplituda temperatur rocznych wynosi 23,8°C. Atlantyckie masy powietrza wpływają na niewielką zmienność temperatur z dnia na dzień, co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia bioklimatologii.

 

Na omawianym obszarze przeważają wiatry sektora zachodniego. W styczniu ich prędkość przekracza 5 m/s i jest wyraźnie wyższa niż w zachodniej części województwa.

Opady w ciągu roku rozłożone są nierównomiernie. Z rocznej sumy opadu 500 mm na lato przypada 340 mm, a na zimę 160 mm. Latem cześć opadu stanowi grad, bowiem opisywany teren leży w zasięgu szlaków gradowych. Zdarza się tu 5 do 10 dni z gradem. 
 

Duże wartości usłonecznienia powodują zwiększone parowanie i dość duże wartości niedoboru wilgotności.
 

Różnorodność form rzeźby i pokrycia terenu w istotny sposób zmienia warunki klimatyczne Gminy Kraśnik. Na niewielkiej przestrzeni znajdują się tu miejsca o bardzo różnych warunkach klimatycznych. Najkorzystniejszymi cechami wyróżniają się zbocza o ekspozycji południowej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Najbardziej niekorzystne są zbocza o ekspozycji północnej, a zwłaszcza wąwozy i dolina Wyżnicy.
Są to obszary o znacznie gorszych warunkach insolacyjnych i termiczno-wilgotnościowych, dużych amplitudach temperatury dobowych i rocznych, narażone na spływy i stagnacje zimnego powietrza. Występują tu często inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne.
 

(Opracowanie własne na podstawie: „Inwentaryzacja Środowiska Przyrodniczego w Gminie Kraśnik, Lublin 1994").

 

 

HYDROLOGIA

 

Wody powierzchniowe


Obszar Gminy Kraśnik charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem form występowania wód powierzchniowych. Gęstość sieci wodnej obszaru gminy należy do najmniejszych w Polsce.
Głównym ciekiem Gminy Kraśnik jest Wyżnica, prawy dopływ Wisły. Źródła rzeki znajdują się w miejscowości Słodków Trzeci, leżącej 9 km na południowy-wschód od Kraśnika. Wyżnica charakteryzuje się śnieżno-deszczowym ustrojem zasilania. Maksymalne odpływy przypadają na kwiecień. Od kwietnia ilość płynącej wody zmniejsza się do rocznego minimum przypadającego na wrzesień. W październiku występuje drugie maksimum odpływu, którego występowanie wiąże się z zasilaniem opadowym i zmniejszonym parowaniem. Zwiększone przepływy w lutym spowodowane są roztopami, dzięki którym ilość odpływającej wody wzrasta. Zasilanie podziemne Wyżnicy wynosi 85% całkowitej objętości odpływu.
Wody powierzchniowe stojące zajmują na terenie gminy niewielka powierzchnie. Są to stawy rybne położone w dolinie Wyżnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki w postaci zespołu pięciu małych stawów rybnych zlokalizowanych w miejscowości Pasieka i w Stróży-Kolonii - kompleks stawów o powierzchni ok. 10,90 ha oraz stawy w Suchyni. Opisywane stawy zasilane są w wodę najczęściej bezpośrednio ze źródeł.
 

 

Źródła

 

Cześć wód z zasobów podziemnych dostaje się do rzeki przez źródła.
 

Na obszarze gminy występują dwa obszary źródliskowe:
1) źródła w Słodkowie Trzecim wys. 224 m. n.p.m.
2) źródła w Pasiece na wys. 205 m. n.p.m.
 

Najważniejszym parametrem charakteryzującym źródła jest ich wydajność.

 

Wydajność źródeł znajdujących się na terenie Gminy Kraśnik.
 

Numer źródła Miejscowość Wydajność źródła w l/s
1 Słodków Trzeci 4,70
2 Słodków Trzeci 0,25
3 Słodków Trzeci 20,10
4 Słodków Trzeci 0,01
5 Słodków Drugi 0,00
6 Słodków Drugi 0,10
7 Stróża-Kolonia 0,40
8 Słodków Drugi 0,55
9 Stróża 10,00
10 Słodków Drugi 0,00
11 Słodków Pierwszy 0,01
12 Pasieka 0,01
13 Pasieka 4,0
14 Pasieka 0,05
15 Pasieka-Kolonia 0,5
16 Pasieka 2,0

 Najwięcej jest źródeł małych, gdyż większość spośród nich ma wydajność mniejsza od l l/s. Tylko dwa źródła mają wydajność powyżej l0 l/s.

W Gminie Kraśnik występują przeważnie źródła położone w pobliżu den dolinnych. Są to źródła podzboczowe, szczelinowe lub szczelinowo-warstwowe, często występujące zespołowo, niekiedy tworzące długie linie wypływu. Źródła wypływające u podstawy krawędzi doliny maja charakter grawitacyjny.

Wypływy w Słodkowie Trzecim i Stróży tworzą duży zespół źródeł dający początek Wyżnicy. W okolicy miejscowości Pasieka znajduje się 6 źródeł, z których większość charakteryzuje się niewielką wydajnością. Największe źródło tego zespołu dające odpływ 4 l/s i zasila staw hodowlany.

(Opracowanie własne na podstawie:„Inwentaryzacja Środowiska Przyrodniczego w Gminie Kraśnik, Lublin 1994").

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1