Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Referat Budżetu i Finansów

    

 

REJESTRY:

1. Rejestr gospodarstw;

2. Rejestr wymiarowy podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania

         pieniężnego i podatku od środków transportowych;

3. Rejestr podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania

         pieniężnego i podatku od środków transportowych;

(Rejestry prowadzone są w formie kart gospodarstw oraz w wersji elektronicznej od 1996 r.),

Sposób udostępnienia:
Na wniosek na podstawie ordynacji podatkowej.

 

 

POZOSTAŁE REJESTRY:

4. Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym,

5. Rejestr wydawanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

6. Rejestr podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości i odsetki za

         zwłokę, rozłożono na raty i odroczono termin płatności z tytułu podatku rolnego, leśnego

         i opłat lokalnych,

7. Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego

         zobowiązania pieniężnego,

8. Rejestr ulg i zwolnień podatkowych,

9. Rejestr wydanych decyzji dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu

         płatności,

10. Rejestr upomnień podatkowych,

11. Rejestr podatników starających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

         napędowego wykorzystywanego.

 

EWIDENCJE:

1. ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych,

2. ewidencja podatników starających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

         napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Sposób udostępnienia:

Z pozostałych rejestrów i ewidencji danych nie udostępnia się.

 

   

 

 

 

Kancelaria Tajna, Sprawy Wojskowe, Obrona Cywilna, OSP

 

 

REJESTRY:

1. Rejestr świadczeń

2. Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych

 

Sposób udostępnienia:

Na wniosek osoby lub instytucji upoważnionej do otrzymania ww. informacji.

 

 

EWIDENCJE:

1. Ewidencja podziału sprzętu obrony cywilnej do formacji OC i zakładów pracy

2. Ewidencja osób powołanych do formacji obrony cywilnej

3. Ewidencja osób powołanych do akcji kurierskiej

4. Ewidencja sprzętu pożarniczego

 

WYKAZY:

1. Wykaz osób przewidzianych do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

2. Wykaz przedpoborowych

3. Wykaz poborowych

4. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej

5. Wykaz jednostek OSP

6. Wykaz członków OSP

 

DZIENNIKI:

1. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów /DEWD/ oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i

      „poufne”

2. Dziennik korespondencyjny dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne

 

Sposób udostępnienia:

Z ewidencji, wykazów i dzienników danych nie udostępnia się.

 

 

 

Rada Gminy

 

  

REJESTRY:

1. Rejestr uchwał Rady Gminy

2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych

3. Oświadczenia majątkowe.

 

Sposób udostępnienia:

Ogólnie dostępny na wniosek zainteresowanego

 

           

EWIDENCJE:
 1.  Ewidencja uchwał Rady Gminny

 

ZBIORY:

1. Zbiór uchwał Rady Gminy

2. Oświadczenia majątkowe

 

 

  

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

REJESTRY:

1. Rejestr zapewnień.

2. Rejestr zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

       (do ślubów konkordatowych)

3. Rejestr ślubów obywateli polskich z cudzoziemcem w kraju.

4. Rejestr zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.

5. Rejestr przypisków z akt stanu cywilnego.

6. Rejestr nadanych medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego.

 

Sposób udostępnienia:

Z rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego nie udostępnia się danych. 

 

 

ZBIORY:

1. Księgi stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.

2. Skorowidze alfabetyczne urodzeń, małżeństw, zgonów
 

Sposób udostępnienia:

Zaświadczenia i odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek strony. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami) - zgodnie z art. 83 akty stanu cywilnego (odpisy oraz zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego-innych osób, które wykażą w tym interes prawny).

 

 

EWIDENCJE - SYSTEMY:

 

1. System USC – wersja elektroniczna wprowadzona 23.01.2008 roku.

 

 

ARCHIWA:

Archiwum akt stanu cywilnego:

 

1. Księgi stanu cywilnego z lat 1955-1957 oraz od 1973 - na bieżąco.

      (dot. zdarzeń: urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce na terenie Gminy Kraśnik

      lub miały miejsce za granicą i na wniosek stron zostały do ksiąg wpisane)

 

2. Akta zbiorowe (dot. aktów stanu cywilnego)

 Sposób udostępnienia:

Z akt zbiorowych nie udostępnia się danych, ani nie wydaje odpisów i zaświadczeń.

 

 

 

 

 

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

 

 

REJESTRY:

1. Rejestr mieszkańców

      (prowadzony jest w formie kartotecznej od 01.01.1973 r.

       i w wersji elektronicznej - Mikropesel - od 01.12.1998 r.),

Sposób udostępnienia:

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców zgodnie z art. 33  ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 133

poz. 883 z 1997 roku) wydawane są na pisemny wniosek mieszkańca.

2. Rejestr wyborców

      (prowadzony w formie kartotecznej i w wersji elektronicznej - Mikropesel - 

       oraz na Platformie Wyborczej ),

Sposób udostępnienia:

Rejestr Wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy.

3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych 

      (SWDO prowadzony w wersji elektronicznej od 01.01.2001 r.),

Sposób udostępnienia:

Rejestr nie jest udostępniany.

POZOSTAŁE REJESTRY:

4. Rejestr zaświadczeń o utraconym dowodzie osobistym,

5. Rejestr druków wysłanych do WKU,

6. Rejestr udzielonych inf. o danych osobowych,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania (formularze dow. osob,)
 

Sposób udostępnienia:

Z pozostałych rejestrów danych nie udostępnia się.

 

EWIDENCJE - SYSTEMY:

1.      Ewidencja ludności - wersja elektroniczna od 01.12.1998 r.

2.      Dowody osobiste - wersja elektroniczna od 01.01.2001r.

 

ZBIORY:

1. Zbiór meldunkowy:

    a. zbiór danych stałych mieszkańców;

    b. zbiór danych byłych mieszkańców;

    c. zbiór danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące;

    d. zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce, posiadających karty pobytu;

    e. zbiór danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 m-cy;

    f.  zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 m-cy,  

        nieposiadających karty pobytu;

 2. Zbiór Kopert Dowodowych

 

Ochronie podlega cały zakres danych zgromadzonych w zbiorach – art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

ARCHIWA:

1. Książki meldunkowe Gromadzkich Rad Narodowych zawierające dane osobowe mieszkańców

    miejscowości Gminy Kraśnik zameldowanych w latach 1969-1973.

 

2. Koperty dowodowe osób zmarłych, dla których wystawcą dowodu osobistego był Naczelnik Gminy

    Kraśnik w latach 1973-1989 lub Wójt Gminy Kraśnik od roku 1990.

 

 

Gospodarka Komunalna - Dodatki Mieszkaniowe

 

 

REJESTRY:

1. Rejestr osób uprawnionych do otrzymania dodatków mieszkaniowych.

Referat Organizacyjny

REJESTRY:

 

1. Rejestr pracowników urzędu,

2. Rejestr stażystów i praktykantów,

3. Rejestr delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,

4. Rejestr kontroli zewnętrznych,

5. Rejestr pieczątek,

6. Rejestr umów,

7. Rejestr zaświadczeń,

8. Rejestr dokumentacji przekazywanej do archiwum,

9. Rejestr druków ścisłego zarachowania (karty drogowe)

 

Sposób udostępnienia:

Informacje udzielane są na pisemny wniosek strony zainteresowanej z podaniem podstawy prawnej oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Dz. U. nr 33 poz.883).

 

10. Rejestr Zarządzeń Wójta,

11. Rejestr Zarządzeń Wójta – Kierownika Urzędu,

12. Rejestr skarg i wniosków

13. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

14. Rejestr spraw sądowych

 

Sposób udostępniania:

Ogólnodostępny.

 

DZIENNIKI:

1. Dziennik korespondencji wpływającej do urzędu

 

EWIDENCJE:

1. Ewidencja czasu pracy pracowników

2. Ewidencja sprzętu i wyposażenia

3. Ewidencja składu osobowego Rady Gminy i Komisji Rady Gminy

 

ZBIORY:

1. Zbiór zarządzeń Wójta

2. Zbiór uchwał Rady Gminy

3. Zbiór Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich

 

WYKAZY:

1. Wykaz jednostek organizacyjnych
 2. Wykaz jednostek pomocniczych

 

ARCHIWA: 

Archiwum Urzędu - zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. NR 171 poz. 1396 tekst jednolity z późn. zm. art. 33-35) Archiwum Urzędu ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Urzędu. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

Sposób udostępnienia:

Zgodnie z art. 16 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U. nr 171, poz. 1396 z 2002 roku z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2001 r.).

 

Stanowisko działalności gospodarczej, oświaty i promocji

 

REJESTRY:

1. Rejestr zabytków kultury

 

 

EWIDENCJE:

1. Ewidencja działalności gospodarczej

2. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Ewidencja placówek kultury

 

 

 

Ochrona środowiska i rolnictwo

 

REJESTRY:

1. Rejestr pomników przyrody

 

EWIDENCJE:

1. Ewidencja mienia gminy

2. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 

 

 

Budownictwo i drogownictwo

 

EWIDENCJE:

1. Ewidencja dróg gminnych

O gminie

Przydatne odnośniki

czyste powietrzeepuaplogo starpowlogo umlefslogo uplogo lgdwykluczenie baner

strona banner  sippk Rysunek2plan gospodarki

 

 

SYSTEM SMS

System powiadamiania SMS dla mieszkańców

navi sms

Pobierz deklaracje (pdf)

UE

Logo UE

 

Zdalna Szkoła

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kraśnik

Sprawy Obywatelskie

Gminy Partnerskie

ESP

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje ESP

Rządowe Centrum Legislacji

elekdzienurzlublmonitor dziennik urzedowydziennik ustaw dobry1